Detaljregulering Krøssvølhaugadn bustadfelt - høyring og offentleg ettersyn

Detaljregulering for Krøssvølhaugadn bustadfelt blir med dette lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Saksopplysningar 

Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for utvikling av eit nytt bustadfelt i Vang sentrum. Planen legg opp til å regulere seks nye bustadtomter for sal på gnr/bnr 37/1.

Link til saksdokument

1_1 Saksframlegg HU Detaljregulering for Krøssvølhaugadn bustadfelt (PDF, 2 MB)

1_Krøssvølhaugadn_plankart_280221 (PDF, 2 MB)

2_Krøssvølhaugadn_planføresegn_280221 (PDF, 365 kB)

3_Krøssvølhaugadn_planomtale_KU_280221 (PDF, 2 MB)

4_Krøssvølhaugadn_ROSanalyse_131220 (PDF, 254 kB)

5_VA-plan for Krøssvøllhaugadn boligfelt (PDF, 108 kB)

5_1VA-kart (PDF, 388 kB)

 

Merknader merkast med Krøssvølhaugadn bustadfelt og planID 2017004 og sendast til kommunen på e-post: post@vang.kommune.no , eller pr. post til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres. 

Merknadsfrist er sett til 25. mai 2021.

 

Generelle opplysningar

Merknader som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget, og blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Kommunen svarer difor ikkje på merknader enkeltvis.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandlar Magnus Lajord på tlf. 97541286, eller e-post magnus.lajord@vang.kommune.no