Detaljregulering Fjellheim bustadfelt - høyring/offentleg ettersyn

Detaljreguleing for Fjellheim bustadfelt blir med dette lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Saksopplysningar

Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for utvikling av eit nytt bustadfelt i Vang sentrum. Planen legg opp til å regulere 10 nye bustadtomter for sal på gnr/bnr 25/10.

Link til saksdokument:

Sak Detaljregulering Fjellheim - høyring og offentleg ettersyn (PDF, 3 MB)

1_Fjellheim_plankart_190421 (PDF, 2 MB)

2_Fjellheim_planføresegn_270421 (PDF, 365 kB)

3_Fjellheim_planomtale_KU_190421 (PDF, 4 MB)

4_Fjellheim_ROSanalyse_190421 (PDF, 615 kB)

5_Fjellheim_rapport_SkredAS_171220 (PDF, 3 MB)

6_Fjellheim_VA_plan_270121 (PDF, 724 kB)

7_Fjellheim_Vang_energiverk_070121 (PDF, 621 kB)

 

Har du merknad til planen?

Merknad merkast med Fjellheim bustadfelt og planID 2020001 og sendast til kommunen på e-post: post@vang.kommune.no, eller pr. post til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres. Merknadsfrist er sett til 01.07.2021.

Generelle opplysningar

Merknader som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget, og blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Vi svarer difor ikkje på merknader enkeltvis.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandlar Magnus Lajord på e-post: magnus.lajord@vang.kommune.no.