Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet 2019 - 2022

Planen skal være eit verkty for å styre utviklinga av anlegg og område for idrett og friluftsliv, med det formål å bidra til å oppretthalde og styrke befolkninga sin fysiske aktivitet som vidare fører til betre fysisk og psykisk helse.

Vang kommunestyre godkjente planen i sitt møte 14.desember 2018. Revidering av planen vart fyrste gong opplyst i starten av juni med annonse i avisa Valdres, det vart her oppfordra til å koma med innspel til planen i løpet av juni.

Planen vart vidare teken opp i Vang formannskap 6. september før den vart lagt ut til offentleg høyring frå 18.septemer til 19.oktober. Planen har og vore oppe i Vang idrettsråd 6.november 2018.