Offentleg ettersyn - Tyin trafikkareal

tyin trafikkareal - Klikk for stort bilete Endring av reguleringsplan med planID 2016002 - Tyin Trafikkareal vart i hovudutval for utvikling sitt møte 12.02.2019 vedteke sendt på høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med merknadar er sett til 4. april 2019.

Planforslaget endrar eksisterande reguleringsplan for å tilpasse planen til realitetar i planområdet, samt legge til rette for ei realistisk trafikk- og parkeringstilbod. Planforslaget legg opp til vidare terrengtilpasning og område for oppføring av næringsbygg. Vidare vert eksisterande regulert busshaldeplass endra, og trase for FV252 vert endra.

Vedlagt plan til høyring ligg utkast på utbyggingsavtale.

Dokumenter til offentleg ettersyn:

- Vedtaksbrev med saksframlegg  (DOCX, 2 MB)

- Planbeskrivning (PDF, 8 MB)inkl. innkomne merknadar (PDF, 2 MB), ROS-analyse (PDF, 8 MB) og skredrapport (PDF, 11 MB)

- Føresegn (PDF, 783 kB)

- Plankart (PDF, 5 MB)

- Føreslege utbyggingsavtale (PDF, 369 kB)