Byggestopp Tyinkrysset kommunedelplanområde

Vang kommune vedtok eit delegert vedtak om byggestopp og tilkoblingsstopp innanfor Tyinkrysset kommunedelplanområde.

Vang kommune har vedtatt i vedtak 22/535-1 midlertidig bygge- og tilkoblingsstopp for alle eigedomar innanfor kommunedelpanområde Tyinkrysset. 

Vedtak finn de her: Vedtak 22/535-1  (PDF, 375 kB)

Dette gjeld dersom din eigedom er innanfor sona angitt i kart over kommunedelplanområdet  (PDF, 2 MB)

Grunna for liten kapasitet på Tyinkrysset reinseanlegg vedtok Vang kommune tilknyttings- og byggestopp innanfor området. Det er fortsatt tillatt å etablere byggverk som ikkje skal ha installert vatn og avlaup eller bygg som ikkje aukar belastninga på reinseanlegget. 
Eksempel på byggverk som det kan bli søkt om:

  • Garasje
  • Vedbod

Eksempel på byggverk som automatisk blir avvist:

  • Nye byggverk meint for varig personopphald herundar nye hyttar, påbygg og anneks som aukar talet på sengeplassar
  • Søknad om tilknytting til kommunalt vatn og avlaup.

 

Kan eg etablere eit privat vatn og avlaupsanlegg for min eigedom dersom den ligg innanfor kommunedelplanområdet?

Det er ikkje høve til å etablere eit privat vatn og avlaupsanlegg for eigedomar innanfor kommunedelplanområdet. Kapittel 6 i Kommunedelplan Tyinkrysset vedteken av Vang kommunestyre i sak KS-065/21 seier følgande: Innanfor kommunedelplanen på Tyinkrysset er det krav om tilkopling til kommunalt vatn- og avløpsanlegg.

Krav om at vatn- og avløpsløysingar er avklart før ein byggesøknad er godkjent er heimla i plan- og bygningsloven § 27-1 første ledd og §27-2 første ledd. 

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

 

Det er ikkje sikkert kor lenge den midlertidige byggestoppen vil vare. Vang kommune har som ambisjon å løyse saka så fort som mogleg men det vil ta tid. Vang kommune beklagar ulempane dette fører med seg.