Koronavaksine

Er du ny innbyggjar i kommunen, sesongarbeidar mm.?

Kommunen tilbyr alle som oppheld seg i kommunen vaksine, me ber om at du tek kontakt med legekontoret for å avtale time for vaksine. 

Oppdatert statistikk om koronavaksinasjon i Noreg kan du finne her.  

Samtykkeskjema

Alle under 16 år må ha med eit ferdigutfylt samtykkeskjema når dei møter til vaksinering. 

Samtykkeskjema, vaksinering av barn og unge som ikkje har fylt 16 år.

Dette skjemaet må vere signert av begge foreldre dersom både mor og far har foreldreansvar.

OBS: Nederst i dette skjemaet er det ei lenke til egenerklæringsskjema. Denne lenka kan du sjå bort i frå.

Generell informasjon

All vaksinasjon i Noreg er frivillig.  Det er din heimkommune som har ansvar for å tilby deg koronavaksine, sjølv om du har fastlege i annan kommune. 

Vaksinedosar blir prioritert og fordelt strengt etter kriterium som er bestemt på nasjonalt hald. Når det blir din tur, vil du få tilbod om den typen koronavaksine som er tilgjengeleg. Før alle som skal få tilbod om vaksine har fått slikt tilbod, vil det ikkje vere mogleg for den enkelte å velje mellom ulike typar koronavaksine. Det kan vere at det vil bli mogleg på eit seinare tidspunkt når det er tilstrekkeleg med vaksine til alle som ynskjer det.  

Du vil ikkje bli testa for koronavirus før vaksinasjon for å finne ut om du tidligare har gjennomgått koronainfeksjon. Det er uansett tilrådd at du tar i mot vaksine om du høyrer til dei prioriterte gruppene.  

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:  

  • Har forkjølelsessymptom, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssjukdom 
  •   Er i karantene eller venter på resultat på koronatest 
  • Har blitt vaksinert med anna vaksine dei siste 7 dagane 
  • Det har gått mindre enn 3 månadar sidan du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasjukdom (SARS-CoV-2) 
  •  Er gravid utan avtale med fastlege 

Gje beskjed så raskt som råd dersom dette gjeld deg, slik at vaksinasjonen blir utsett.