• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Informasjon om ordninga

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, §3, regulerer moderasjonsordninger.

Foreldrebetaling skal for fyrste barn i barnehage utgjere maksimalt 6% av hushaldninga si samla personinntekt etter skattelova kap.12 og skattepliktig kapitalinntekt, med den fastsatte maksimalprisen som ei øvre grense.

Hushaldningar med ei samla inntekt på under kr. 566 100.- vil i 2021 ha rett på reduksjon i foreldrebetaling etter søknad.

Det skal gis fritak for foreldrebetaling for 20 timar pr. veke til alle tre, fire og femåringar i hushaldningar med ei samla personinntekt etter skatteloven kap.12 og etter skattepliktig kapitalinntekt under ei inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Ordninga gjeld og barn med utsett skulestart.

Frå og med 01.08.2020 vil hushald med ei samla inntekt på mindre enn kr 566 100,- ha rett på 20 timar gratis kjernetid pr. veke for 2,-3-,4-, og -5 åringar etter søknad. Frå og med 01.08.2021 er inntektsgrensa kr 583 650,-

Hushaldningar som har rett til gratis kjernetid, vil og har rett til redusert foreldrebetaling.

Som ei hushaldning reknast ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Dersom foreldra har delt dagleg omsorg, skal foreldrebetalinga reknast ut i frå inntekta til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet.

Sjå utfyllande informasjon på udir.no si nettside her

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader