Vedteken reguleringsendring: Reguleringsendring E16 Kvamskleiva – rassikring

Kommunestyret vedtok i møte 24. mai 2018, i sak 022/18 reguleringsplan E16 Kvamskleiva – rassikring (plan-ID: 2017006). Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Det vedtekne plankartet, føresegner, planomtale og andre sentrale dokument i saka er lagde ut i resepsjonen på kommunehuset.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 2. juli 2018.