Vedtak av detaljregulering Reikesteinsøddin

 Kommunestyret vedtok i møtet 16.06.2022, sak 052/55, detaljregulering Reikesteinsøddin (plan-ID: 2020002).

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan bli klaga på, jamfør forvaltningsloven §28. Fristen for å klage på vedtaket er sett til 15. august 2022. Eventuell klage må sendast til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller e-post: post@vang.kommune.no.

Dokument i saka:

Detaljregulering Reikesteinsøddin - sluttbehandling (417278) (PDF, 647 kB)

Vedlegg 1 Plankart 090621 (414122) (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 Planbestemmelser Reikesteinsøddin (414124) (PDF, 189 kB)

Vedlegg 3 - Planbeskrivelse reguleringsplan Reikesteinsøddin (414123) (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 ROS-analyse Reikesteinsøddin (363267) (PDF, 2 MB)

21299-01-1 Skredfarevurdering Reikesteinsøddin (411141) (PDF, 18 MB)

NVEs tilbakemelding på konkret henvendelse - Reguleringsplan for Reikesteinsøddin - Vang kommune, Innlandet (389461) (PDF, 567 kB)

NVEs generelle merknader - Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Reikesteinsøddin - Planid 2020002 - Vang kommune (387943) (PDF, 654 kB)

Uttale frå Innlandet fylkeskommune - høyring og offentleg ettersyn (388113) (PDF, 96 kB)

Merknad frå Marit Rinnan og Reidar Jacobsen (388031) (PDF, 422 kB)

Uttale frå Statens vegvesen - høyring og offentleg ettersyn (386941) (PDF, 44 kB)

Uttale frå Statsforvaltaren i Innlandet - høyring og offentleg ettersyn (387557) (PDF, 122 kB)