Ønskjer du sommarjobb i Vang kommune?

Sommarjobb - Klikk for stort bilete Nå er det fleire stillingar og oppgåver som treng sommervikarar for 2019, og studentar og elevar vert spesielt oppmoda om å søkje og vil bli prioritert ved tilsetjing.
Generelt for stillingane krev vi gode norskkunnskaper og tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Etat for Landbruk/ teknisk:

 • Enkelt gartnararbeid
 • Vedlikehald av bygningar m.m.
 • Registrering av VA-anlegg
 • Søkjarar bør ha fylt 16 år.
 • Reinhald på ymse arbeidsplassar
 • Søkjarar bør ha fylt 18 år og ha erfaring på området.

   

Etat for Oppvekst, kultur og integrering: 

 • Kongevegsryddar – rydding og merking av kongevegtrasear
 • Stiryddar – rydding og merking av turstignettet i Vang kommune
 • Ryddar bør ha fylt 18 år, helst ha bilsertifikat og erfaring med bruk av motorsag.
 • Ungdom i aldersgruppa 16-18 år kan også søkje.
 • Klubbleiar sommarfritidsklubb
 • 4 dagar i veka i  4 veker frå 24.juni. Må ha fylt 18. Krav om politiattest.
 • Sommervikar på biblioteket
 • 5 dager i veka i 4 veker frå 24.juni. Må ha fylt 18 år. Krav om politiattest.

 

Etat for Helse – og omsorg:

 • Sjuke– og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar innan Miljøtenesta, Vangsheimen og Heimetenesta.
 • Sommarvikarar på kjøkken og reinhald ved Vangsheimen

 

Kvalifikasjonar:

 • Bør ha fylt 18 år, men søkjarar frå 16 år kan vurderast.
 • Norsk autorisasjon ved fagstillingar.
 • Ynskjeleg med erfaring frå miljøteneste og/eller pleie – og omsorgstenesta, men ikkje

  eit krav.

 • Vikar i pleie må vera 18 år.
 • Vikarar i heimesjukepleie må ha førarkort.
 • Gode norskkunnskapar.
 • Personlig eignaheit vert vektlagt.

 

Søknaden skal innehalde informasjon om:

 • din motivasjon for å søkje stillinga
 • kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje
 • kva tidsrom du kan arbeide
 • du har førarkort for bil/traktor
 • du disponerer bil
 • din erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs) dersom det er relevant for stillinga
 • Om ynskjeleg kan nokre stillingar kombinerast. Er du interessert i å arbeide i fleire/ulike stillingar, er det fint om du skriv dette.

Send søknad merka arkivsak nr. 19/127 elektronisk  innan fredag 22. mars 2019.