Detaljregulering Ryfoss bustadfelt - mindre endring

Vang kommune varslar om endring av reguleringsplan Ryfoss bustadfelt med plan-ID 2015001, jf. plan- og bygningsloven §12-14. Plan-ID for endring er 2015001-1.

Forslag til endringar

Gjeldande reguleringsplan for Ryfoss bustadfelt vart vedteke av kommunestyret i Vang den 22.09.2016, sak KS-047/16.

Følgjande endringar blir føreslege:

  • Ta ut tomt C50-54 og del av tilkomstveg Veg3
  • Justere tursti og tomt B21 og B22
  • Endre krav i føresegn 4.3 om underetasje for A9, A10, A13 og B17.
  • Justere areal A1

Vedlagt ligg forslag til nytt plankart, bestemmelsar og planomtale, samt plankart, bestemmelsar, ROS-analyse og planbeskrivelse for gjeldande plan.

Har du innspel?

Vi ber om snarleg tilbakemelding og seinast innan 3 veker, innan søndag 21. mai 2023.  Innspel sendast til: post@vang.kommune.no og må merkast med sak 23/88 Detaljregulering Ryfoss.  

 

Vedlegg

Planforslag - Planomtale mindre endring 2015001-1 (PDF, 2 MB)

Planforslag - Ryfoss endring 2015001-1_plankart (PDF, 176 kB)

Planforslag - Reguleringsbestemmelser - Ryfoss 2015001-1 (PDF, 229 kB)

Gjeldande plan - Planbeskrivelse - Ryfoss 2015001 - 31.8.15(448493) (PDF, 2 MB)

Gjeldande plan - Plankart_Ryfoss 2015001(448488) (PDF, 2 MB)

Gjeldande plan - Reguleringsbestemmelser_Ryfoss 2015001(448489) (PDF, 597 kB)

ROS-analyse - Ryfoss bustadfelt 2015001 - 31.08.2016(448492) (PDF, 365 kB)