Møte i kommunestyret 15.12.22 kan de sjå her:

Det blir jf. plan- og bygningsloven §12-8 varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering Børrelia 3, som i hovudsak består av øvre del av Børrelia 1 og Tenlelie. 

Vang kommune skal våren 2023 administrere drift av bygdekinoen i Vang. Vang kommune vil ta seg av profilering og avtale med bygdekinoen.no, medan vi ønsker å invitere eit lag i Vang kommune med som samarbeidspart med tanke på dugnad rundt køyring av kino.

Onsdag kveld hadde Marianne Riste med gode hjelparar invitert til bokkveld i biblioteket.

Det er no laga kart som viser områda som kan vere utsette om det i framtida kjem ei flodbølge etter skred frå Skutshorn.  Karta blir grunnlaget for arbeidet med å trygge innbyggjarane gjennom befolkningsvarsling, beredskapsplanverk, øvingar og kontinuerleg overvaking av fjellpartiet.

Kommunedirektøren sitt budsjettforslag blei i går behandla av formannskapet i Vang kommune, og leggjast no ut for offentleg ettersyn.

Frå natt til torsdag 24.november blir fylkesveg 51 over Valdresflye nattestengt.

Hovudutval for utvikling inviterer til ope møte om motorferdsel i utmark tysdag 22. november på VBU.

​​Torsdag 24.11.22  Er det drop in på biblioteket kl.  13 – 17

 

Informasjon frå Statsforvaltaren i Innlandet.