Som avslutning på ein innhaldsrik bokkveld i Vang folkebibliotek i går kveld, kunne ordførar Vidar Eltun overrekke Positivprisen for 2018 til Gudrun Gustavsen og Margrethe Ann Fagerheim.

Frå og med fyrste januar 2018 vart Vang kommune sitt brann- og feiarvesen innlemma i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS (heretter VBRIKS) som er eit selskap eigd av 5 kommunar i Valdres.

Ein avtale mellom partane vart underteikna 12. november 2018, og formaliserer i stor grad den kontakt som nokre år har vore i gang med om lag to årlege møter.

Vi ynskjer å gjere avtalen kjend både blant hyttefolk og i kommuneorganisasjonen slik at dette blir eit møtepunkt der tema kan drøftast på ein strukturert og effektiv måte.

Du kan lese heile avtalen her (PDF, 734 kB).

 

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerar som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna strøm, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.

Beitebruk og gjerdehald.

Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og sikrar god utnytting av naturresursane. I tillegg er beitebruk viktig for å halda eit ope og levande kulturlandskap og eit biologisk mangfald.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Men private avtalar går føre lova dersom avtalane ikkje er i strid med lova.

Det er alltid høve til å inngå nye avtalar. To naboar har full rett til å inngå avtale om fjerning av gjerde mellom sine eigedomar dersom gjerdet ikkje støyter mot ein tredje nabo som ynskjer å behalda avtalen om gjerdeplikt.

Kommunane i Valdres vil frå 15.06.2018 sende brev digitalt. Vi oppmodar alle innbyggjarar og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette ein sikker digital postkasse.

Offentleg bading startar opp onsdag 21.september 2022.

Svømmehallen har eit 12,5 m basseng og terapibasseng.

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. Offentleg bading er stengt i skuleferiane.

TabellPublisert

Betalingssatsar offentleg bading frå 1.1.2022

Type
Pris
Born
26 pr. gong
Vaksne
62 pr. gong
Familie
134 pr. gong
Sesongkort born
370 pr. gong
Sesongkort vaksne
742 pr. gong