Det er offetleg bading onsdagar og fredagar.

Vang kommune er sertifisert som trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har kvar månad eit nytt fokusområde for å sette fokus på trafikksikkerheit og begrense ulykker i størst mogleg grad. Denne månaden er temaet sikring av barn i bil.

Geirr Lystrup og hans trio kjem til Vang! Sundag 8. mai kl 18.00 inviterer frivilligsentralen til gratis konsert på Vang folkebibliotek.

Folkehelseinstituttet opnar for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikkje har hatt koronasjukdom etter dette, kan få ei ny oppfriskingsdose dersom dei sjølv ynskjer det. Dosen kan bli gjeve tidligast 4 månadar etter siste oppfriskingsdose

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale
verksemder kap. 553 post 68, har Vang kommune i henhald til Stortingets
budsjettvedtak mottatt kr. 392.000,- til fordeling til lokalt næringsliv.

Fyrste gruppe med flyktningar frå Ukraina er no komne til Vang mottakssenter. Dei blir ivaretekne av tilsette ved mottaket, og kommunen bistår med aktuelle tenester

Det kan vere menneske på flukt frå Ukraina som allereie oppheld seg i Vang kommune, utan å være registrert. For at desse skal ha rettigheiter i Noreg må dei vere registrert. Dei som ev. kom før 24.02.22 må i tillegg søke om beskyttelse på ordinært vis.

 I samband med årsmeldinga til Vang kommune for 2021 vil årsberetning frå Interkommunalt samarbeid bli lagt ved lenke i publiseringa.   Vang kommune sin fullstendige årsmelding med årsrekneskap vil bli lagt ut medio mai 2022.

 

Vang kommune sender med dette på høyring forslag til planprogram for kommunedelplan naturmangfald, sjå vedlegg. 

Innspel kan sendast som brev til Vang kommune eller pr. e-post til post@vang.kommune.no.

Frist for innspel er sett til 1. Mai 2022 Spørsmål kan rettast til underteikna pr. e-post: bjornar.sethershagen@vang.kommune.no

E16 forbi Ryfoss skal utbetrast og bli breidare. Undergangen under europavegen må difor bli forlenga. Undergangen blir stengd i anleggsperioden 1. april - 10. juli. Trafikken blir leia på omkøyringsveg på utsida av undergangen medan arbeidet blir gjort.