Har du vore på reise i Sverige eller utanfor Norden, inkludert grøne land/område, ber me om at du IKKJE besøkjer Vangsheimen, omsorgsbustadane eller folk som er i risikogrupper dei fyrste 10 dagane etter heimkomst.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Private avtalar går føre lova, dersom avtalane ikkje er i strid med lova. Les meir om gjerdehald her.

Denne sommaren kan du sjå fotografiar av Ole Marius Jørgensen. Bileta var eit prosjekt med Valdres folkemuseum, og blei stilt ut i Valdres i 2013. No etter sju år, er sju av bileta framleis her i Vang, og vi syner dei for fyrste gong på Vang folkebibliotek.

Frå 1. april til 20. august er det ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i loven om hundehald. Lokal forskrift om utvida periode finn du her.

Frå 1. juli til 15. august har sentralbordet og kommunehuset opningstid frå kl. 09:00-15:00.

Heilt sidan 2015 har det vorte bygd ut fiber til bustader og næringsdrivande i Vang. Store deler av Vang har no fått tilbod om fiber, men enno står nokre områder att.

Vang kommunestyre vedtok i sitt møte den 18. juni 2020, sak 046/20 å leggje forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høyring jf. plan og bygningslova §10-1.

 

 

Kampen mot koronaviruset er ikkje over – heller ikkje i Innlandet.

I samband med kartkontroll vert nokre eksisterande gjerde, synlige grensemerke med meir, målt på Kviissyndin i juli og august 2020.

Kriseleiinga i Vang kommune opna for aktivitet i Øye og Åsvang samfunnshus frå 1. juni, og Høre samfunnshus og Vangshallen (inkludert klatreveggen) frå 20. juni.