I Vang har alle elevar på VBU og vidaregåande skule, og tilsette på VBU og barnehage testa seg før skulestart ved hjelp av sjølvtestar. Kommunen har ikkje fått melding om positive prøvesvar.

Gårsdagens forsynings- og trykkproblem er no retta opp. Vi var tilbake i ordinær driftstilstand kl. 06:00 i dag tidleg. Vi oppmodar alle abonnentar som eventuelt framleis har problem å ringe vår vakttelefon. Fortsatt god romjul.  

Vang kommune

Landbruk og teknisk

Første søknadsfrist er 10. januar 2022. Deretter er neste søknadsfrist innan 20. februar.
Vang kommune er tildelt kr. 750.000 i kommunal kompensasjonsordning til lokale
verksemder.

2021 har vorte dominert av koronapandemien. Eit ukjent tal på  timar har vorte lagt ned i kommunen for å gjennomføre planlegging, testing, vaksinering og ikkje minst tilrettelegging. Særleg er helse- og omsorgsetaten og spesielt dei i 1. linje tenesta råka. Men også innan utdanning og kultur er det svært krevjande tider.  De skal iallfall vite at Vang kommune er langt framme i dette arbeidet , utfordringar blir teke tak i raskt og løysingar blir funne. Ordførar er svært takknemleg for den innsatsen som blir lagt ned. Gode ord er ikkje alltid nok, men blant anna gjennom statlege kompensasjonsordningar og god organisering lokalt,  håpar eg at samla sett vil dette bidra til at de vil stå i dette vidare. Saman skal me klare dette. Enkelte næringar merkar sjølvsagt også nasjonale tiltak. Her er det blant anna kome nye kompensasjonsmidlar som kommunane kan dele ut etter søknad. Eiga informasjon blir sendt bedriftene. Me håpar dette kan vere med å hjelpe til noko i ein elles vanskeleg situasjon.

Enkelte av dykk må vere i karantene i julehøgtida. Det er krevjande, men det må til. Me andre må gjere det me kan for å unngå å bli smitta eller smitte andre. Følg dei etter kvart så kjente smittevernråda!  MEN det er så viktig å hugse på at ingen kan noko for at ein blir smitta, eller for at ein smittar vidare.  Viruset er der blant oss. Derfor ber eg nok ein gong om  at alle som ikkje har vaksinert seg vurderer dette ein gong til.

Kor lenge denne pandemien vil vare  er det ingen som kan si. Det positive no er at fleire og fleire vaksinerer seg, at svært mange i kommunen har fått si tredje dose og at det trass alt går mot lysare tider. Sola har «snudd». Uansett; eg håpar at alle kan få slappe av litt i juleferien. Hugs på kvarandre, ta ein telefon til den som sit mykje åleine, lag så god julestemning som mogleg og hygg deg med god mat og drikke. Julesnøen kom også som bestilt, det blir lysare og lunare ute. Eg ynskjer alle ei retteleg god jule- og nyttårsfeiring.

 

Vidar Eltun- ordførar.

Kommunen vil takke alle for den innsatsen som er gjort gjennom året. Det har vore utfordrande med koronaviruset; ekstra arbeid har blitt lagt ned, og me har måtte snu oss raskt når smitten kjem. Me ser alt det gode arbeidet som har blitt gjort, og saman har me klart å stoppe dei utbrota som har vore i kommunen. Me kjenner på takksemd, dette hadde me ikkje klart åleine. Ingen veit når nye smittetilfelle dukkar opp, men kommunen er rigga for å takle dette også gjennom julehøgtida.    

Vang kommune ynskjer å høyre kva du meiner er viktig for å skape eit livskraftig lokalsamfunn i framtida.  Me håper du vil vere med å svare på denne undersøkinga. Det vil vere til stor nytte for oss.

  • Det tek deg om lag 15 minutt å svare.
  • Alle over 13 år kan delta.   
  • Me ynskjer deltaking frå både heiltids- og deltidsinnbyggjarar.

 

Her er lenke til innbyggjarundersøkinga. 

Tirsdag 7.desember fekk me feira årets og fjorårets 25 års jubilantar! 

I henhald til kommuneloven § 14-3 skal innstilling til økonomiplan og årsbudsjett bli offentliggjort minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

I går vart prisen for den positive Vangsgjelding 2021 delt ut. Årets vinnarar var tre ildsjeler som har lagt ned ein enorm innsats i Makkenparken: Belinda Dalemark Wangensteen, Rune Wangensteen og Olav Bøland. 

 

Vang kommune er registrert som deltakande kommune i Bufdir sin tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Her kan både offentlige instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar søke.
Frist: 17. desember.