Etter det siste døgnet med store nedbørmengder har dette ført til store skader på eigendomar og vegar i enkelte delar i kommunen. I den samanheng må kvar enkelt som har fått skade, ta kontakt med eige forsikringsselskap. Vidare kan ein søke Statens naturskadeordningen for det som ikkje forsikringa dekker.

Natta har vore roleg og E16 har vore open gjennom heile natta. Det er vurdert at risikoen er på eit slikt nivå at dei evakuerte kan flytte heim. Det er meldt noko regn i morgon og me vil følgje med på situasjonen. 

Helsing kriseleiinga

Liagardsvegen er no open for fri ferdsel. Hensåsvegen er stengt ved Brekkun inntil vidare. Vennisvegen frå Heen til Remmisåsen har redusert framkommelegheit.

Hensåsvegen frå Hemsing bru til Henskrysset og Liagardsvegen frå Slettefjellbommen til Kongslien er stengt på grunn av flom. Presis Vegdrift er på saka, det er enno usikkert når vegane blir opna. 

E16 er rydda og er open for trafikk. Det skal opp til vurdering om vegen kan haldast open i natt. Evakuerte kan reise heim og opphalde seg heime fram til kl. 21.00. Dei får fyrst sove heime natt til laurdag.

Lausmasseskred gjekk vest for Turtnes. Politet har evakuert området mellom Turtnes og Øye, totalt 19 personar. Ingen personskade eller skade på bygg og infrastruktur anna enn E16.

Det har gått ras/skred mellom Vang sentrum og Øye. E16 er stengt og sju personar er evakuert frå adresse i nærleiken av skredet. Geolog er på veg for å vurdere staden og faren for nye skred. E16 vil vere stengt i minst eit døgn. 

Det er registrert tre personar som er smitta av koronavirus i Vang dei siste dagane. Smittevegen er kjent og situasjonen er oversiktleg. Kommunen oppfordrar alle som er i Vang til å hugse på at viruset framleis spreier seg blant oss, og at me må halde fram med å følgje dei gjeldande smittevernreglane.

Me ynskjer alle ein framleis frisk og fin sumar. 

I veke 30 og 31 får Vang kommune 518 vaksinedosar. 108 av desse går til vaksinering av andre dose. Då har vi 410 dosar att til fyrstegongsvaksinering. Det vil sei vi har vaksiner nok til alle som vil vaksinerast i Vang kommune.

Vang kommune legg med dette kommunedelplan for Tyinkrysset(planID: 2015003) ut til høyring og offentleg ettersyn. Samstundes blir det varsla om at kommunen vil oppheve fem regulerings- og bebyggelsesplaner innanfor planområdet.