Det er gjort endring i forskrifta om ekstraordinær bandtvang i Vang kommune.

Utlysing av lokale tilskotsmidlar i 2023

Valdreskommunane forvaltar ei tilskottsordning for produksjon og framsyning av folkemusikk og folkedans. I 2023 er det 60 000 kroner til fordeling. 

Støtta blir gitt til 1-3 produksjonar som produksjonsstøtte. Produksjonen skal ha røter i musikk- og dansetradisjonane i Valdres tilpassa born og unge.

Det blei 9. februar innført ekstraordinær bandtvang innanfor Vang kommune sine grenser. Gjeld fram til 1.april.

Hovudutval for utvikling vedtok i møte 24.01.20223 å legge Detaljregulering Børrenøse med planID: 2021001 ut til høyring og offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

I 2023 har Vang kommune vedteke å gi ei auke i tilskott til løypelaga i kommunen, for å køyre opp skiløyper. Tyin/Filefjell turløyper, Grindafjell løypelag, Tyin – Tyinstølen og Slettefjell skiløyper er laga som har fått tilskot, til saman 300 000 kr.

Landbrukskontora i samarbeid med prosjektet Framtidstru for Valdres-landbruket med Norsk landbruksrådgiving og Valdres Natur- og Kulturpark inviterer til bondekafè.

No kan du søke kulturmidlar i Vang med frist 24.mars

I samband med Hugaviktunnelen er det etablert ny avkøyringsveg vest for tunnelen og del av gamle E16 frå Hemsing bru til Kvam er omklassifisert.