Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn her og i resepsjonen på kommunehuset i Vang.

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld «verk og bruk».

 

Bestillingsruta er eit tilbod frå Opplandstrafikk til deg som har behov for transport frå heimen til Vang sentrum.

Bestillingsruta blir køyrt av drosje, og i Vang er dette tilbodet på onsdagar. Det køyrer drosje både frå Tyinkrysset og frå Ryfoss, og du bestiller ved å ringe oppgjeve telefonnummer 46 30 46 30 seinast dagen før.

 

  • For skyss frå Ryfoss eller Tyinkrysset/ Øye

    Ring til Christoffer Kvien Tlf: 46 30 46 30

  • Avgang onsdagar frå Ryfoss og Tyinkrysset/ Øye ca. kl. 09.30 (avtal med sjåfør ved bestilling) – Retur frå Vang kl. 13.00

Takst pr. dags dato er for alle kr. 50,- ein veg, altså kr. 100,- tur /retur

Vang kommune heidra Borgny Kvien og Elisabeth Hålien for 25 år i kommunal teneste. Markeringa fann stad i Sørre Hemsing og vertskapet der serverte som vanleg særs god mat.

Ordføraren overrekte takk og gode ord til jubilantane, gåvekort og vakre blomar frå Lund Arbeidsbase. Elisabeth har i hovudsak hatt sitt virke innan miljøtenesta, no som leiar, medan Borgny har arbeid både i barnehage og skule, no arbeider ho ved VBU.

Takk for innsatsen og lykke til vidare!

 

Som avslutning på ein innhaldsrik bokkveld i Vang folkebibliotek i går kveld, kunne ordførar Vidar Eltun overrekke Positivprisen for 2018 til Gudrun Gustavsen og Margrethe Ann Fagerheim.

Frå og med fyrste januar 2018 vart Vang kommune sitt brann- og feiarvesen innlemma i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS (heretter VBRIKS) som er eit selskap eigd av 5 kommunar i Valdres.

Ein avtale mellom partane vart underteikna 12. november 2018, og formaliserer i stor grad den kontakt som nokre år har vore i gang med om lag to årlege møter.

Vi ynskjer å gjere avtalen kjend både blant hyttefolk og i kommuneorganisasjonen slik at dette blir eit møtepunkt der tema kan drøftast på ein strukturert og effektiv måte.

Du kan lese heile avtalen her (PDF, 734 kB).

 

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerar som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna strøm, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.

Beitebruk og gjerdehald.

Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og sikrar god utnytting av naturresursane. I tillegg er beitebruk viktig for å halda eit ope og levande kulturlandskap og eit biologisk mangfald.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Men private avtalar går føre lova dersom avtalane ikkje er i strid med lova.

Det er alltid høve til å inngå nye avtalar. To naboar har full rett til å inngå avtale om fjerning av gjerde mellom sine eigedomar dersom gjerdet ikkje støyter mot ein tredje nabo som ynskjer å behalda avtalen om gjerdeplikt.

Kommunane i Valdres vil frå 15.06.2018 sende brev digitalt. Vi oppmodar alle innbyggjarar og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette ein sikker digital postkasse.