Linken nedanfor gjeld ny forskrift om regionale miljøtilskott for Innlandet. Dei fleste ordningane er slik som dei har vore, men nokre er nye og nokre er endra.

Ber dykk lese godt igjennom desse.
Søknadsfristen er som tidlegare  15. oktober.

 https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak/regional-miljoprogram-for-jordbruket/flere-nye-ordninger-i-regionalt-miljoprogram-for-innlandet/

 

Minnar samtidig om at alle tek ein sjekk på gjødselportar og gjødselkjellarar/ kummar for lekkasje, og får take nødvendig vedlikehald i løpet av sumaren.  

Med helsing Landbrukskontoret
Vang kommune.

Fylkesmann Knut Storberget har bedt samferdselsdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet i brev datert 15. mai 2019 om at prosjekt Kvamskleiva vert gjennomført så raskt som høve tillet. Dette er grunngjeve med at området er vanskeleg framkommleg og kan gje negativ verknad på kritiske tenester som naudetatar eller anna samferdsel.

Brevet kan de lese her (PDF, 108 kB).

Fylkesmann for Innlandet, Knut Storberget, med delar av staben starta besøket med ei helserunde på kommunehuset. Deretter leia ordførar Vidar Eltun omvisinga i Vang sentrum:
Fylkesmannen, den tidlegare justisministeren, sette stor pris på besøket  hjå lensmann Odd Vidme i tenestestaden for politiet.

Fylkesmann og ordførar med følgje (herunder formannskapet) held fram informasjonsutvekslinga medan dei gjekk den om lag 1 km lange turen til Vang barne- og ungdomsskule.

Her guida leiar i ungdomsrådet, Monica Tveit Berge, forsamlinga rundt i fleirbrukshall og skuledel.

Etter ei god matøkt med aktiv samtale orienterte etatsjef Tommy- René Stordal om oppvekst, kultur og integrering. Han orienterte særskilt om kommunen si deltaking i prosjektet "Smart oppvekst".

Leiar på Vang Mottakssenter, Bente L. Dalåker orienterte om drifta av mottaket gjennom dei 20 åra mottaket har eksistert.

Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn her og i resepsjonen på kommunehuset i Vang.

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld «verk og bruk».

 

Bestillingsruta er eit tilbod frå Opplandstrafikk til deg som har behov for transport frå heimen til Vang sentrum.

Bestillingsruta blir køyrt av drosje, og i Vang er dette tilbodet på onsdagar. Det køyrer drosje både frå Tyinkrysset og frå Ryfoss, og du bestiller ved å ringe oppgjeve telefonnummer 46 30 46 30 seinast dagen før.

 

  • For skyss frå Ryfoss eller Tyinkrysset/ Øye

    Ring til Christoffer Kvien Tlf: 46 30 46 30

  • Avgang onsdagar frå Ryfoss og Tyinkrysset/ Øye ca. kl. 09.30 (avtal med sjåfør ved bestilling) – Retur frå Vang kl. 13.00

Takst pr. dags dato er for alle kr. 50,- ein veg, altså kr. 100,- tur /retur

Vang kommune heidra Borgny Kvien og Elisabeth Hålien for 25 år i kommunal teneste. Markeringa fann stad i Sørre Hemsing og vertskapet der serverte som vanleg særs god mat.

Ordføraren overrekte takk og gode ord til jubilantane, gåvekort og vakre blomar frå Lund Arbeidsbase. Elisabeth har i hovudsak hatt sitt virke innan miljøtenesta, no som leiar, medan Borgny har arbeid både i barnehage og skule, no arbeider ho ved VBU.

Takk for innsatsen og lykke til vidare!

 

Som avslutning på ein innhaldsrik bokkveld i Vang folkebibliotek i går kveld, kunne ordførar Vidar Eltun overrekke Positivprisen for 2018 til Gudrun Gustavsen og Margrethe Ann Fagerheim.

Frå og med fyrste januar 2018 vart Vang kommune sitt brann- og feiarvesen innlemma i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS (heretter VBRIKS) som er eit selskap eigd av 5 kommunar i Valdres.

Ein avtale mellom partane vart underteikna 12. november 2018, og formaliserer i stor grad den kontakt som nokre år har vore i gang med om lag to årlege møter.

Vi ynskjer å gjere avtalen kjend både blant hyttefolk og i kommuneorganisasjonen slik at dette blir eit møtepunkt der tema kan drøftast på ein strukturert og effektiv måte.

Du kan lese heile avtalen her (PDF, 734 kB).

 

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerar som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna strøm, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.