Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerar som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna strøm, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.

Beitebruk og gjerdehald.

Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og sikrar god utnytting av naturresursane. I tillegg er beitebruk viktig for å halda eit ope og levande kulturlandskap og eit biologisk mangfald.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Men private avtalar går føre lova dersom avtalane ikkje er i strid med lova.

Det er alltid høve til å inngå nye avtalar. To naboar har full rett til å inngå avtale om fjerning av gjerde mellom sine eigedomar dersom gjerdet ikkje støyter mot ein tredje nabo som ynskjer å behalda avtalen om gjerdeplikt.

Kommunane i Valdres vil frå 15.06.2018 sende brev digitalt. Vi oppmodar alle innbyggjarar og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette ein sikker digital postkasse.