Hovudutval for utvikling vedtok i møtet 26.04.22 mindre endring av kommunedelplan for Tyinkrysset (planid: 2015003) i sak 025/22. Vedtaket er med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §11-17.

Vedtaket kan klagast på av eigar av eigedom med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova §28, jf. Pbl. §1-9.

Mitt liv og mi framtid, aldersvenleg samfunn, privat og offentleg transport, mobilitet, bustad, offentlege og private tenester, sosialt miljø, aktivitetar, kommunikasjon …

 

  • Kl. 09.00 Fjellblom Musikklag spelar under flaggheising ved Heensåsen kyrkje
  • Kl. 10.30 Festgudsteneste i Vang kyrkje ved sokneprest Laugaland og organist Bydvytis. Høre mannskor deltek
  • Kl 11.15 Organisering/oppstilling av 17. mai-tog på P-plass framfor Vang kommunehus
  • Kl 11.30 Tog frå Vang kommunehus - sørover E16 forbi Vangsheimen - VBU. Korpsmusikk og tale for dagen ved ordføraren før avgang. Avslutning ved VBU

Vang kommune skal gjennomføre ei omfattande utbygging av vatn og avløp rundt Vang dei komande åra. Det blir halde eit nytt informasjonsmøte for grunneigarar og andre interesserte på auditoriet på VBU onsdag 18. mai klokka 18. 

Det er offetleg bading onsdagar og fredagar.

Vang kommune er sertifisert som trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har kvar månad eit nytt fokusområde for å sette fokus på trafikksikkerheit og begrense ulykker i størst mogleg grad. Denne månaden er temaet sikring av barn i bil.

Geirr Lystrup og hans trio kjem til Vang! Sundag 8. mai kl 18.00 inviterer frivilligsentralen til gratis konsert på Vang folkebibliotek.

Folkehelseinstituttet opnar for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikkje har hatt koronasjukdom etter dette, kan få ei ny oppfriskingsdose dersom dei sjølv ynskjer det. Dosen kan bli gjeve tidligast 4 månadar etter siste oppfriskingsdose

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale
verksemder kap. 553 post 68, har Vang kommune i henhald til Stortingets
budsjettvedtak mottatt kr. 392.000,- til fordeling til lokalt næringsliv.

Fyrste gruppe med flyktningar frå Ukraina er no komne til Vang mottakssenter. Dei blir ivaretekne av tilsette ved mottaket, og kommunen bistår med aktuelle tenester