Hovudutval for utvikling vedtok i møte 24.01.20223 å legge Detaljregulering Børrenøse med planID: 2021001 ut til høyring og offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

I 2023 har Vang kommune vedteke å gi ei auke i tilskott til løypelaga i kommunen, for å køyre opp skiløyper. Tyin/Filefjell turløyper, Grindafjell løypelag, Tyin – Tyinstølen og Slettefjell skiløyper er laga som har fått tilskot, til saman 300 000 kr.

Landbrukskontora i samarbeid med prosjektet Framtidstru for Valdres-landbruket med Norsk landbruksrådgiving og Valdres Natur- og Kulturpark inviterer til bondekafè.

No kan du søke kulturmidlar i Vang med frist 24.mars

Er du motivert og har lyst til å være med på laget, grip sjansen og søk lærlingplass i dag.

Undersøking IVARETATT er ei undersøking der pårørande til dei som får kommunale helse- og omsorgstenesta kan gi tilbakemelding på korleis dei opplever å bli involverte og ivareteke i kommunen dei er pårørande i.

 

I samband med Hugaviktunnelen er det etablert ny avkøyringsveg vest for tunnelen og del av gamle E16 frå Hemsing bru til Kvam er omklassifisert.

I dag tysdag 24. januar er det varsla faregrad raudt, nivå 4 stor snøskredfare. Det vil sei fare for naturleg utløyste skred når vinden aukar.  Skreda kan bli svært store pga djupare svake lag i snødekket.

Onsdag 25.januar er det varsla farenivå 3 betydelig snøskredfare for Jotunheimsregionen, men på grunn av temperaturforskjellar, regn og usikkerheit knytt til dette er det grunn til å lokalt vurdere situasjonen og vere varsom. Unngå skredterreng!