No kan du søke kulturmidlar i Vang med frist 24.mars

Er du motivert og har lyst til å være med på laget, grip sjansen og søk lærlingplass i dag.

Undersøking IVARETATT er ei undersøking der pårørande til dei som får kommunale helse- og omsorgstenesta kan gi tilbakemelding på korleis dei opplever å bli involverte og ivareteke i kommunen dei er pårørande i.

 

I samband med Hugaviktunnelen er det etablert ny avkøyringsveg vest for tunnelen og del av gamle E16 frå Hemsing bru til Kvam er omklassifisert.

I dag tysdag 24. januar er det varsla faregrad raudt, nivå 4 stor snøskredfare. Det vil sei fare for naturleg utløyste skred når vinden aukar.  Skreda kan bli svært store pga djupare svake lag i snødekket.

Onsdag 25.januar er det varsla farenivå 3 betydelig snøskredfare for Jotunheimsregionen, men på grunn av temperaturforskjellar, regn og usikkerheit knytt til dette er det grunn til å lokalt vurdere situasjonen og vere varsom. Unngå skredterreng!

 

 

Her er retningslinene knytt til vedteke ordning om straumstøtte for næringslivet i Vang.

 

Dei nærmaste vekene er det søknadsfrist for fleire av støtteordningane frå fylkeskommunen retta mot organisasjonar.

Det blir orientering frå Statsforvaltar Innlandet, NVE og Vang kommune.