Vegnamnet Føsselie i nye Ryfoss bustadfelt er på høyring. Vegen er ein blindveg med avkøyring frå Føssesvingen.

Onsdag 29. januar kl. 19.00 kjem mataktivist og forfattar Thomas Horne til Vang folkebibliotek. Velkomne til eit matnyttig foredrag!

I tråd med plan- og bygningslova § 10-1 har Vang kommune starta på arbeidet med planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiska val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorverksemd, planbehov og -prioritering.

Det blir SFO-tilbod før og etter skuletid  på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) og SFO-tilbod i skuleferien dersom det er min. 4 barn påmelde.

Søknaden  må registrerast elektronisk. Link til søknadsskjema finn du her

Søknadsfrist til årets hovudopptak til barnehageplass er 1. februar, og søknaden må registrerast elektronisk. Link til søknadsskjema for barnehage finn du her

Røde kors tilbyr gratis vinterferie til familiar med låg inntekt. Vinterferien arrangerast frå 24. til 28. februar, på Merket Røde Kors senter i Valdres.

Mjøsvang Eiendom AS vant anbodet til Statens Vegvesen for «Leie, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E16 i Oppland, på strekningen Fagernes til Vang». Føremålet med planen er i hovudsak å legge til rette for 15 døgnkvileplassar for tungtransport langs E16 på eksisterande parkeringsareal sør for Mjøsvang Kafe, og flytte eksisterande busslomme litt vestover for å lage ny avkøyring til parkeringsarealet som tilfredsstiller krava frå Statens Vegvesen.

Kommunestyret fastsette i møte 13.12.2019 planprogram for Kvissyndin nord

Kommunestyret fastsette i møte 13.12.2019 planprogram for Klukkargrende bustadområde

Tradisjonen tru vart dei som har arbeidd 25 år i kommunen heidra under ein middag i Sørre Hemsing.