fareskilt.png

Grunna vasskade på Tyinkrysset renseanlegg er det for tiden sterkt redusert renseeffekt på avlaupsvatnet som slippes ut i Begnavassdraget. Dette kan føre med seg høgare konsentrasjonar av avlaupsvatn i Begna på strekninga Fløgstrøndfjorden - Strøndafjorden.

Kommunevåpen

Vang kommune vil informere om at "Kommunedelplan for Tyinkrysset" er under utgreiing og vil leggast fram for politisk behandling i Hovedutval for utvikling tysdag 9. april 2019.

Kommunevåpen

Høring av søknad om å ta ut grunnvann til Tyinkrysset vannverk i Vang kommune i Oppland

 

Parken

Søknad må sendast til Vang kommune innan 28. mars 2019, og "Retningsliner for tildeling av kulturmidlar" kan du sjå her. (DOC, 38 kB)

 
Dette kan du søkje om:
  • Kulturmidlar 2019 til lag i kommunen (Søknadsskjema)
  • Stipend til idrettsungdom (frå 16-25 år) på nasjonalt nivå (Søknadsskjema)
  • Tilskot til istandsetting av gamle hus (Søknad)
  • Tilskot til forskjønning-og trivselstiltak
  • Søknad om spelemidlar (Søknad)
  • Tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv

 

Kommunevåpen

Vang kommune har årleg tildeling av tilskott av ekstra lønnsutgifter ved behov for assistanse ved ferie- og fritidsreiser.

Fotoutstilling.jpg

Rådmann Reidar Thune har sagt opp stillinga si etter lang teneste for kommunen, og har siste offisielle arbeidsdag 14. juli 2019.

Vang kommune lyser nå ut stillinga som ny rådmann, og ønskjer ein framtidsretta og aktiv byggjar av lokalsamfunnet som kan fortsette den gode jobben med å skape ei god utvikling i Vang.

Sommarjobb

Nå er det fleire stillingar og oppgåver som treng sommervikarar for 2019, og studentar og elevar vert spesielt oppmoda om å søkje og vil bli prioritert ved tilsetjing.
Generelt for stillingane krev vi gode norskkunnskaper og tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Fylkesmannen

Fylkesmann for Innlandet, Knut Storberget, med delar av staben starta besøket med ei helserunde på kommunehuset. Deretter leia ordførar Vidar Eltun omvisinga i Vang sentrum:
Fylkesmannen, den tidlegare justisministeren, sette stor pris på besøket  hjå lensmann Odd Vidme i tenestestaden for politiet.

Fylkesmann og ordførar med følgje (herunder formannskapet) held fram informasjonsutvekslinga medan dei gjekk den om lag 1 km lange turen til Vang barne- og ungdomsskule.

Her guida leiar i ungdomsrådet, Monica Tveit Berge, forsamlinga rundt i fleirbrukshall og skuledel.

Etter ei god matøkt med aktiv samtale orienterte etatsjef Tommy- René Stordal om oppvekst, kultur og integrering. Han orienterte særskilt om kommunen si deltaking i prosjektet "Smart oppvekst".

Leiar på Vang Mottakssenter, Bente L. Dalåker orienterte om drifta av mottaket gjennom dei 20 åra mottaket har eksistert.

Skatt2019

Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn her og i resepsjonen på kommunehuset i Vang.

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld «verk og bruk».

 

tyin trafikkareal

Endring av reguleringsplan med planID 2016002 - Tyin Trafikkareal vart i hovudutval for utvikling sitt møte 12.02.2019 vedteke sendt på høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med merknadar er sett til 4. april 2019.