Fylkesmann Knut Storberget har bedt samferdselsdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet i brev datert 15. mai 2019 om at prosjekt Kvamskleiva vert gjennomført så raskt som høve tillet. Dette er grunngjeve med at området er vanskeleg framkommleg og kan gje negativ verknad på kritiske tenester som naudetatar eller anna samferdsel.

Brevet kan de lese her (PDF, 108 kB).

Tysdag 28. mai kl 19 inviterer Vang frivilligsentral og Vang folkebibliotek til Islandskveld på biblioteket. Oddvin Almenning fortel og viser bilete frå fototuren han hadde på Island hausten 2018, og Carl Philip Weisser formidlar innspel frå barske sagahelter og spenstige salmediktarar i ord og tonar.
 

Edellauskog

Ungskogpleie er et viktig, men ofte forsømt tiltak i skogbruket. Inviterte er skogeiere og andre interesserte. Vi håper på en trivelig og informativ kveld, med diskusjoner og engasjement.
For detaljer: invitasjon til skogkveld (PDF, 241 kB)

 

Slitne bremser? Rustent kjede? Hol i slangen? Eller nysgjerrig på elsykkel?
Tysdag 21. mai frå kl 12 til 14 får du hjelp til å sette sykkelen i stand for våren, utanfor Vangstunet. Frivillige mekkekyndige + representantar frå Intersport Filefjell stiller opp med stativ, smøreolje og strammeverktøy.

Linken nedanfor gjeld ny forskrift om regionale miljøtilskott for Innlandet. Dei fleste ordningane er slik som dei har vore, men nokre er nye og nokre er endra.

Ber dykk lese godt igjennom desse.
Søknadsfristen er som tidlegare  15. oktober.

 https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak/regional-miljoprogram-for-jordbruket/flere-nye-ordninger-i-regionalt-miljoprogram-for-innlandet/

 

Minnar samtidig om at alle tek ein sjekk på gjødselportar og gjødselkjellarar/ kummar for lekkasje, og får take nødvendig vedlikehald i løpet av sumaren.  

Med helsing Landbrukskontoret
Vang kommune.

Det vårast i Vang og fredag 3.mai opnar me for salg av stemor i gartneriet.

Opningstidene er som før, klokka 10.00 – 15.00 måndag - fredag.

 

VELKOMNE!

Kommunestyret vedtok i møte 11.04.19 (sak 17/782) å legge ny kommunedelplan for Tyinkrysset ut på høyring og offentleg ettersyn. Den nye kommunedelplanen skal legge til rette for at Tyinkrysset kan bli ein stor, heilårs reiselivsdestinasjon. Planen legg m.a. opp til utvikling av nye areal til fritidsbustader, sentrumsutvikling, to nye skiheisar og tidlegløype for langrenn. Samstundes blir det varsla om at kommunen vurderer å oppheve ni eksisterande regulerings- og bebyggelsesplanar innanfor planområdet.

Grunna vasskade på Tyinkrysset renseanlegg er det for tiden sterkt redusert renseeffekt på avlaupsvatnet som slippes ut i Begnavassdraget. Dette kan føre med seg høgare konsentrasjonar av avlaupsvatn i Begna på strekninga Fløgstrøndfjorden - Strøndafjorden.

Fylkesmann for Innlandet, Knut Storberget, med delar av staben starta besøket med ei helserunde på kommunehuset. Deretter leia ordførar Vidar Eltun omvisinga i Vang sentrum:
Fylkesmannen, den tidlegare justisministeren, sette stor pris på besøket  hjå lensmann Odd Vidme i tenestestaden for politiet.

Fylkesmann og ordførar med følgje (herunder formannskapet) held fram informasjonsutvekslinga medan dei gjekk den om lag 1 km lange turen til Vang barne- og ungdomsskule.

Her guida leiar i ungdomsrådet, Monica Tveit Berge, forsamlinga rundt i fleirbrukshall og skuledel.

Etter ei god matøkt med aktiv samtale orienterte etatsjef Tommy- René Stordal om oppvekst, kultur og integrering. Han orienterte særskilt om kommunen si deltaking i prosjektet "Smart oppvekst".

Leiar på Vang Mottakssenter, Bente L. Dalåker orienterte om drifta av mottaket gjennom dei 20 åra mottaket har eksistert.

Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn her og i resepsjonen på kommunehuset i Vang.

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld «verk og bruk».