fareskilt.png

Det er no ekstremt stor skogbrannfare for store deler av Valdres, og austlandet generelt. Det må ein god mengde nedbør til før dette vert endra – minst 15 mm. Vêrmeldinga tilseier at dette ikkje vil endre seg i nær framtid. Sjå www.yr.no for meir informasjon.

Vang kommune ynskjer med bakgrunn i dette å minne om forbod mot open eld i skog og mark i tidsrommet 15.april til 15.september.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

 Forbudet gjelder følgende områder:

- Hele kommunen

 Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak..

Dette gjelder bl,a:

- Kantslått

- Motorisert aktivitet i skogbruket

- Bruk av skytebaner

- Framføring av tog med normal hastighet

 Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

Vi oppfordrar alle til å vere forsiktige i tida som kjem, slik at det ikkje oppstår brann i skog og mark. Ein sigarettglo eller bruk av eingongsgrill kan vere nok, dette gjeld og på eigen eigedom.

Om nokon ser røyk eller flammer i skog og mark, må ein ta kontakt med naudetatar så fort som rå – Telefon: 110, 112 eller 02800.

SISTE: Det er no ekstremt stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Les heile forbudet her. (PDF, 71 kB)

Frisklivssentralane i Vestre Slidre og Vang, saman med Frivilligsentralen i Vestre Slidre, arrangerer Folkehelseveko frå måndag 28. mai - laurdag 2. juni. Det blir ulike aktivitetar i Vang og Vestre Slidre.

Dersom du ynskjer å delta i trekking av premiar, kan du fylle ut eit aktivitetskort. Kortet kan hentast hos dei to arrangørane; frå mån 28. mai.

 

- I inneverande veke - veke 21, gjennomfører Skred AS feltarbeid i høve skredfarekartlegging av utvalte områdar i Vang kommune. Arbeidet vert utført på vegne av NVE.

Områdane som vert kartlagt er Finnset-Hensgardane, Leine-Sparstad, Øye og Nyheim-Strondafjorden. Synfaringa vert gjort med bil, med drone og til fots.

Ved spørsmål om synfaringa, kontakt Kalle Kronholm på telefon: 473 48 221 eller epost: kalle@skred.as .

 

Eigar eller innehavar av hund i Vang kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå 1. april til og med 10. oktober slik at den ikkje kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjørfe, rein, hest eller vilt, herunder viltet sitt egg, reir og bo.

Du kan lese heile forskrifta om bandtvang i Vang kommune her. (PDF, 4 MB)

 

Stemor


Heimelaga stemor og mykje andre sumarblomster!
Opningstider: Måndag - Fredag 10.00 - 15.00
Velkomne til ein triveleg sumarhandel på Lund.

Oppvekst, kultur- og integreringssjef har i samråd med rådmannen i Vang, vedteke å stenge symjebassenget for all bruk frå og med måndag 30.april 2018.

Saka har vore drøfta med skuleleiinga og verneombod ved Vang barne- og ungdomsskule. For dei som har gjort avtale om bruk av terapibassenget, kan dette framleis nyttast etter gjeldande reglement ut skuleåret.

Årsaka til stenginga er at det er eit sterkt behov for vedlikehald og ettersyn. Vang kommune reknar ikkje med at symjebassenget kan opnast att før tidlegast til skulestart i august. Dette veit me meir om etter at teknisk etat har fått tid til å gjera naudsynte undersøkingar.  

Me beklagar ulempene dette medfører for våre brukarar, men ber om forståing for at omsynet til helse, miljø og sikkerheit er noko Vang kommune tek svært alvorleg.

 

 

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet.

Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

E16

E16 Filefjell, Varpe Bru - Smedalsosen ble onsdag kveld kåret til Årets Anlegg 2017.

Kåringen fant sted under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.

Du kan lese hele saka her.

NAV

Frå 5. mars 2018 vil NAV Valdres samle sine tilsette på hovedkontoret på Fagernes. Kontorene i Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang avvikles og blir stengt frå samme dato.

Liste over utskriven eigedomsskatt i Vang kommune er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn, her og på kommunehuset i Vang.

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld «verk og bruk»
 

 

Eigedomsskattekontoret.