Elevane i 1.-10. klasse i grunnskulen er velkomne til nytt skuleår på Vang barne- og ungdomsskule måndag 15. august 2022  kl. 09.00.

Vang kommune skal frå hausten 2022 administrere drift av bygdekinoen i Vang. Vang kommune vil ta seg av profilering og avtale med bygdekinoen.no, medan vi ønsker å invitere eit lag i Vang kommune med som samarbeidspart med tanke på dugnad rundt køyring av kino.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Vang kommune ønsker å informere om at vi no ikkje lenger har ansvaret for søknadar for stønad til straum. Les informasjon frå KUD under:

I samband med adressering i Vestre Slidre kommune har Språkrådet teke opp namnesak for stadnamna Geiteskallin/Geitskallin, Lomtjernet/Lomtjednet, Svartkoll(en)/Svartkøll(en), Ødestøladn/Ødisstøl og Sonjavarden. Kartverket nyttar samstundes høvet til å reise namnesak for fleire namn som har skrivemåtestatusen «føreslege» i Sentralt stadnamnregister (SSR). Saka vert teken opp for å få avklart og formalisert rett skrivemåte for offentleg bruk.

Følg med på vegen, hold fokus og stopp om du blir ufokusert, trøytt eller sliten.

Vi er no på veg inn i ei sommarbølgje med økt smitta som følgje av ein ny variant av omikron (omikron BA.5).

 Kommunestyret vedtok i møtet 16.06.2022, sak 052/55, detaljregulering Reikesteinsøddin (plan-ID: 2020002).

Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan bli klaga på, jamfør forvaltningsloven §28. Fristen for å klage på vedtaket er sett til 15. august 2022. Eventuell klage må sendast til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller e-post: post@vang.kommune.no.

NVE har i møte den 28. juni 2022 informert Vang kommune om skredfare frå fjellet Skutshorn. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt fjellpartiet sidan 2018  og det er basert på desse undersøkingane ein har denne nye kunnskapen.

Det er venta mykje regn og stedvis kraftige lokale regnbyer. Høge temperaturar fører òg til stor snøsmelting. Bratte skråninger, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.

Sjekk eigne stikkrenner, avkøyringsrenner og andre vassføringar for å hindre skader på veg og eigedom i samband med den venta nedbøren. Sikre lause gjenstandar