Kommunen, landet og verda er inne i si mest krevjande og uoversiktlige periode sidan 2. verdskrig. Regjeringa har bestemt at dei strenge forboda og påboda skal gjelde til etter påske. 

Det er no tid for å søke om kulturmidlar i Vang kommune, og her er ein oversikt over kva du kan søke på.

Er du bekymra for kvardagen, har det vanskeleg heime, eller kjenner du nokon som slit litt ekstra? Her finn du kontaktinformasjon til nokon du kan snakke med.

Har du symptom som kan skuldast koronavirus? Her kan du melde frå til Folkehelseinstituttet.

Her finn du tilråding for arbeid på anlegg/arbeidarar som pendlar inn til Vang.
Information in english can be found further down in this article.

Kommunestyret har i møte den 13.02.2020 vedteke kommunal forskrift for catskiing. Forskrifta gjev løyve til catskiing i ei prøveperiode fram til og med 15. april 2024, jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a tredje ledd. Det er vedteke to løypetrasear, ei i tilknyting til skiheis i Raudalen og ei i tilknyting til skiheis på Tyin/Filefjell. Forskrift med kart over løypetrase finn du i link under. Her ligg også saksframlegg med vedtak, konsekvensutgreiingar og merknadsrapport frå høyringsrunde 

Det er høve til å klage på kommunestyret sitt vedtak, jf. forvaltningslova kapittel VI og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a, åttande ledd. Fristen for å klage er 3 veker.

 

 

 

Arbeidet med å rekruttere meddommarar for ny periode (2021 - 2024) har starta. Innan 01. juli 2020 skal det veljast meddommarar til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Søknadsskjema finn du her.

Fredag 21. februar kl 12.00 feirer vi den internasjonale morsmålsdagen på Vang folkebibliotek. Det blir dikt og historier på ulike språk, og konsert med Kouame Sereba.

NAV Valdres inviterer til jobbmesse 6. februar 2020 på Scandic Valdres.

Med midlar frå Sparebankstiftelsen DNB har Vang frivilligsentral i 2020 fokus på mestring og læring. Vårens program i samarbeid med Vang folkebibliotek gir også plass til både musikk, litterære arrangement, og andre gode møteplassar og opplevingar.