Meld ifrå om nokon opplev å miste vatn eller om vatnet har ein unormal farge. Vann og avløp har beredskapstelefon 953 03 608 eller resepsjonen 61 36 94 00.

Det er sendt ut vanningsforbod for områdene tilknytta Ryfoss, Åsvang og Haugastølen vassverk. Dette kjem som en konsekvens av tørka og den påfølgjande synkande grunnvasstanden.

NVEs prognoser viser synkende grunnvasstand (for oppdatert informasjon sjå her). NVEs oversikt viser låg til svært låg grunnvasstand i området vårt, og vanningsforbodet er meint å avgrense risikoen for tomme kjelder og brønner. Vanningsforbodet er gjeve av kommunen som eiger og driftar av anlegga.

Vanningsforbodet gjeld til ny beskjed vert gjeve.

Forbodet gjeld dei som er tilkopla kommunalt vassverk, men me rår alle å vise omsyn rundt vassbruk. Kommunen har tappepunkter for drikkevatn i de fleste sokna – ta kontakt med resepsjonen på telefon 61 36 94 00 for informasjon om desse.

Kommunen beklager at situasjonen krev vanningsforbod, men meiner dette er eit naudsynt tiltak i denne unormalle situasjonen. Me ynskjer alle ein fortsatt flott sommar!

Fjellbekk

Grunna fint vêr og lite nedbør synk grunnvasstanden i regionen. Dette gjer at private brønnar kan gå tomme, kjelder tørke ut og tilgang til reint drikkevatn bli avgrensa. Vang kommune ynskjer difor å oppmode alle til å avgrense bruk av vatn til ikkje-naudsynte aktivitetar. Dette kan vere vatning av hage eller torvtak.

 Om nokon treng bistand til å skaffe vatn, kan de ta kontakt med kommunen som kan vise til aktuelt tappepunkt.

 Om situasjonen ikkje vert betre og det vert naudsynt med andre tiltak, vil kommunen nytte heimesida for å dele informasjon. Om det vert pålagt vassrestriksjonar vert dette sendt på tekstmelding til vass-abonnement.

 Vi rår samstundes alle til å vise aktsemd ved bruk av vatn, og sjå til at elver og bekker ikkje går tomme. For meir informasjon, sjå https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

logo

Det er svært stor skogbrannfare, og det er derfor totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Lund1

Fredag 29.juni  feira Lund arbeidsbase at det var 20 år sidan oppstarten.

Dagen ble markert med inviterte gjester, brukarar, tilsette og representantar for kommunen. Det var taler, servering av marsipankake og smakebitar på eit av produkta frå foretaket, jobbfrukt. Bildet viser ordførar Vidar Eltun, Marit Gjærdingen og Grete Karin Helle.

Etter langvarig turke i år vil mange vurdere å søkje erstatning for avlingssvikt til høsten. Meld dette skriftleg til kommunen allereie no!

Sannsynligvis vil det bli mangel på grovfôr i distriktet. Difor er det aktuelt å så grønnfôrvekster på kornareal som går ut for å avhjelpe fôrmangel. Regelverket for tilskott og erstatning opner for at dette kan la seg gjera uten å tape mulighet for tilskudd eller erstatning.

 

For nærare informasjon:

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Landbruk-og-mat/Jordbruk/informasjon-om-erstatning-for-avlingssvikt2/   

Sommartid, og det betyr opne kyrkjer, omvisning, gudstenester, stølsmesser og konsertar.

 

 

Gjerding.jpg

Beitebruk og gjerdehald.

Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og sikrar god utnytting av naturresursane. I tillegg er beitebruk viktig for å halda eit ope og levande kulturlandskap og eit biologisk mangfald.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Men private avtalar går føre lova dersom avtalane ikkje er i strid med lova.

Det er alltid høve til å inngå nye avtalar. To naboar har full rett til å inngå avtale om fjerning av gjerde mellom sine eigedomar dersom gjerdet ikkje støyter mot ein tredje nabo som ynskjer å behalda avtalen om gjerdeplikt.

Kommunestyret vedtok i møte 24. mai 2018, i sak 022/18 reguleringsplan E16 Kvamskleiva – rassikring (plan-ID: 2017006). Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Det vedtekne plankartet, føresegner, planomtale og andre sentrale dokument i saka er lagde ut i resepsjonen på kommunehuset.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 2. juli 2018.

Svar ut

Kommunane i Valdres vil frå 15.06.2018 sende brev digitalt. Vi oppmodar alle innbyggjarar og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette ein sikker digital postkasse.

Eigar eller innehavar av hund i Vang kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå 1. april til og med 10. oktober slik at den ikkje kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjørfe, rein, hest eller vilt, herunder viltet sitt egg, reir og bo.

Du kan lese heile forskrifta om bandtvang i Vang kommune her. (PDF, 4 MB)