I sitt møte den 15.12.2017 vedtok kommunestyret i sak 065/17 ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense for bustadar i Vang. Denne forskrifta vart stadfesta av Landbruksdirektoratet og gjeld frå 16.1.2018.

Vang kommune har utvida den gamle forskrifta sitt saklege verkeområde. Den nye skal også gjelde for tomter med bustadføremål skal omfattast av forskrifta, dette for å sikre at bustadtomter skal brukast til heilårsbustad og ikkje til fritidsbustad. Kommunestyret har også konkludert med at dei vil at forskrifta skal gjelde ved erverv mellom nær familie, jf. konsesjonslova § 7 andre ledd sml. § 5 første ledd nr. 1. Då kan ein unngå at hus som blir erverva innan familien berre er i bruk i ferier og elles blir ståande tomme. For å sikre målsettinga kommunen har satt seg føre i kommuneplanen, ser kommunen det som naudsynt å halde på den nedsette konsesjonsgrensa og utvide det saklege verkeområde.

I margen til høgre finn du den nye forskrifta, saman med vedtaket som Landbruksdirektoratet gjorde den 16.1.2018.

 

Røde kors tilbyr gratis ferie til familiar med låg inntekt. Har du minimum eit born i barneskulealder kan du no søke om opphald på Merket røde kors-senter i vinterferien.

Gjennom Ferie for alle får familiar med svak økonomi tilbod om ein aktiv ferieoppleving for heile familien. For Røde Kors er det viktig at heile familien reiser på ferie saman. Då får familien moglegheit til å dele gode opplevingar og skape felles minner.

Les meir om tilbodet på https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

 

Du kan ikkje søkje til Ferie for alle som privatperson.
Ta kontakt med Marte Tangen på frivilligsentralen - ho hjelper deg vidare, og sender inn sjølve søknaden på vegne av deg og familien.

Ta kontakt på frivilligsentralen@vang.kommune.no eller på tlf. 61369425/46816473, eller kom innom for ein prat i ordinær opningstid, som er måndag, tysdag og onsdag frå 11.00 til 15.00.

Alle førespurnadar vert handsama konfidensielt.
Frist for å søkje ferieopphald i vinterferien 2018 er sett til 18.januar.


 

Om lag 800 000 nordmenn er til ei kvar tid i ein pårørandesituasjon.

Regjeringa har sett i gang eit arbeid med å utarbeide ein Nasjonal pårørandestrategi, og ynskjer innspel til denne mellom anna gjennom svar på pårørandeundersøkinga. Det er Pårørandealliansen som gjennomfører undersøkinga i samarbeid med helsedirektoratet.

Undersøkinga finn du her: https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN

Det tek om lag 6-8 minutt å svare.

Pårørandeundersøkinga 2016 fekk svar frå 3 127 pårørende. Dessverre var det berre 8 % menn som svarte på undersøkinga. I år er målet endå høgare både i forhald til antal respondentar og fordeling av kjønn! Vi håpar også å få fleire unge til å svare på denne undersøkinga.

 Vi stiller mellom anna spørsmål om:

•       kva og hvor mykje ein gjer som pårørande

•       konsekvensar for eigen yrkesdeltaking eller studiar

•       påverking på eiga helse

•       ynskje om forbetringar

•       kvar finn ein informasjon eller råd

Meir informasjon om regjeringa sin pårørandestrategi https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/

Sidsel Offergaard Jevne går av med pensjon 1. mars 2018, og Marit Tuv er tilsett som ny kommuneoverlege i Vang kommune. Pasientar som har hatt Sidsel Offergaard Jevne som fastlege får mest truleg Mari Kaspersen som ny fastlege. 

- Dei som får ny fastlege, får melding frå Fastlegeregisteret

Fredheim barnehage

Søknadsfrist til årets hovudopptak til barnehageplass er 1. februar, og søknaden må registrerast elektronisk. Her finn du søknadsskjema for barnehageplass

Meir informasjon om barnehagane finn du her

Søknadsfrist for barnehageplass: 1. februar 2018.   

Vang kommune arbeider aktivt med å nå målsetnadene i kommuneplanen. Auka busetnad er eit viktig mål. Kommunen arbeider med å nå dette målet frå fleire hold. Eit viktig element i dette er dei nye retningslinene for saksbehandling av søknadar om frådeling. Desse retningslinene vart vedtake i kommunestyret den 15.12.2017 (sak 065/17). Målet med retningslinene er at dei skal bidra til å få gardar som står tomme ut på sal.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til å styrke minoritetenes språk, identitetsskapende arbeid rettet mot barn og unge, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene.

Ordførar, rådmann og personalkonsulent hadde, tradisjonen tru, invitert tilsette med 25 års teneste til markering i Sørre Hemsing måndag ettermiddag. Vertskapet stilte med velsmakande,  tre rettars middag noko jubilantane sette stor pris på. Ordføraren sa i si takketale til dei tilsette at han var imponert over all den fagkompetansen dei har tileigna seg, og han takka på vegne av Vang kommune for solid innsats i alle desse 25 åra.

Kartverket har reist namnesak for å fastsetje lovleg skrivemåte av 15 stadnamn og gardsnamn, med ulike for- og etterledd.

Åsta Brenna hadde som vanleg laga til eit variert program under bokkvelden i Vang onsdag kveld.

Frå Gudbrandsdalen stilte Endre Sjåk og Pål Svindland som formidla boka Markens Grøde av Knut Hamsun. Det er i år 100 år sidan boka vart gjeven ut. Torodd Lybeck fortalde om boka si 222 fossar i Valdres og viste fine bilete frå fleire av fossane i Vang.

Sørre Hemsing stilte med god traktering og Libris Fagernes selde bøker. Lennart Krohn-Hansen orienterte om sitt forlag og det var også mogleg å få kjøpt bøker han har gjeve ut.

Siste post på programmet var utdeling av Positivprisen for 2017. Magnor Wigdel får prisen for å stille opp i ulike lag og organisasjonar og han  har bidrege svært positivt i mange aktivitetar i Vang dei siste åra.