Regional plan for vassforvaltning er no ute på høyring. Alle med interesse for god ivaretaking og bruk av vatn inviterast til å bidra med innspel.

 
Vang kommune har fått informasjon om at det er fleire av dei som var til stades på Fondsbu førre veke som har testa positivt og er smitta av Korona-viruset.

 Samfunnet går gjennom ei omfattande digitalisering. Dette byr på ei rekke utfordringar for veldig mange. Er du blant dei som synest det er vanskeleg å bruke datamaskina til alt du før ordna ved å ringe, skrive brev eller møte opp på døra hos nokon? Du er ikkje åleine!

 Torsdag 11. mars kl. 19 på Vang Folkebibliotek skal vi omvende dei som meiner at teikneseriar er for unge og jyplingar. Kva tenkjer du; kan vaksne med æra i behald lese teikneseriar?

 Vang frivilligsentral og Vang læringssenter inviterer til utandørs leik og moro for heile familien i vinterferien - med ski, aking og klovneforestilling!

Med heimel i eigedomsskattelova § 15 har Vang kommunestyre vedteke å skrive ut eigedomsskatt på verker og bruk.
 

Vang kulturskule har ledig stilling som dirigent i Høre mannskor og som dirigent i Vang skule – og ungdomskorps

Kommunen har bytta system for varsling av sine innbyggjarar, hytteeigarar og bedrifter.

Dei to fyste etappene i rammeplan for vatn og avløp i Vang er vedteken og skal byggjast ut.

Kommunestyret vedtok i møte 11. februar 2021 å legge framlegg til "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vang kommune ut til høyring.