Opningstider: måndag, tysdag, torsdag og fredag 10.00 – 15.00. Onsdag stengt.

Kriseleiinga i Vang kommune opnar for aktivitet i Øye og Åsvang samfunnshus frå 1. juni, og Høre samfunnshus og Vangshallen frå 20. juni (klatreveggen vil framleis halde stengt inntil vidare).

I ei viss bok står det at det er ei tid for alt. Og ikkje for å bli for bibelsk, men likevel; størst av alt er kjærleiken. Det denne koronapandemien har lært meg er kor høg kjærleik de som fritidsinnbyggjarar har til hytta eller leilegheita som de har her i Vang. Det skal me ta på alvor.

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Både Røde Kors og Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) inviterer til ulike leirer sommaren 2020.

Vang folkebibliotek opnar igjen, men med restriksjonar.

Landbrukskontoret oppfordrar alle til å plukke opp landbruksplast rundt lagringsplassar for rundballar og omeng.

Skulen kjem med meir informasjon til føresette gjennom eigne kommunikasjonsplattformar.

Over heile landet heidrar me alle som har gjort og gjer ein innsats for fred og fridom på frigjerings- og veterandagen.

Dei fleste hytteeigarar har fått med seg at forbodet mot å overnatte på fritidseigendom blir oppheva 20. april 2020. Samstundes oppmodar myndigheitene framleis alle til å unngå fritidsreiser som ikkje er naudsynte.