Kommunevåpen

Formannskapet sitt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022 ligg no ute til høyring i 14 dagar (til 30.11.18).

Innspel til økonomiplan kan sendast skriftleg til Vang kommune: post@vang.kommune.no

("Merkast med "Innspel til økonomiplan 2019 – 2022")

 

 

statens_vegvesen_logo_farger.jpg

Statens vegvesen har lagt ut forslag til planprogram for utbetring av E16 Fagernes - Øylo i Valdres til offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslovas § 4-1. Merknadsfrist er 15. desember 2018.

Filefjell

Ein avtale mellom partane vart underteikna 12. november 2018, og formaliserer i stor grad den kontakt som nokre år har vore i gang med om lag to årlege møter.

Vi ynskjer nå å gjere avtalen kjend både blant hyttefolk og i kommuneorganisasjonen slik at dette blir eit møtepunkt der tema kan drøftast på ein strukturert og effektiv måte.

Du kan lese heile avtalen her (PDF, 734 kB).

 

present-1893642_960_720

Vang frivilligsentral samlar inn julegåver til born som ikkje har så mykje. Vil du bidra?

Vi ønskjer gåver som ikkje er pakka inn, så vil styret i frivilligsentralen pakke og fordele gåvene på best mogeleg måte. Vi treng gåver til både jenter og gutar, frå 1 til 17 år. Vi tar i mot gåver fram til måndag 10. desember.

5971831_3705968

Frå og med fyrste januar 2018 vart Vang kommune sitt brann- og feiarvesen innlemma i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS (heretter VBRIKS) som er eit selskap eigd av 5 kommunar i Valdres.

Kommunevåpen

I samsvar med plan- og bygningslova, §3-7 og §12-14 blir det varsla endring av reguleringsplan for Eidskroken massedeponi, plan-ID: 2013004, gjeldande frå 22.04.2015. Annonse finn du her (PDF, 697 kB).

 

Kommunevåpen

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard legg søknad om driftskonsesjon ut på høyring. Søknaden gjeld drift av masseuttak på Synshagen i Vang kommune. Meir informasjon om søknaden og høve for fråsegn finn du her.

Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerar som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna strøm, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.

haustblad

Badstovekveld, forteljarkurs, jordbruksdebatt og sykkelforedrag med Makken - det er nokre av godbitane du kan få med deg i haust på folkebiblioteket og frivilligsentralen i Vang.

 

 

Gjerding.jpg

Beitebruk og gjerdehald.

Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og sikrar god utnytting av naturresursane. I tillegg er beitebruk viktig for å halda eit ope og levande kulturlandskap og eit biologisk mangfald.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Men private avtalar går føre lova dersom avtalane ikkje er i strid med lova.

Det er alltid høve til å inngå nye avtalar. To naboar har full rett til å inngå avtale om fjerning av gjerde mellom sine eigedomar dersom gjerdet ikkje støyter mot ein tredje nabo som ynskjer å behalda avtalen om gjerdeplikt.