Skip Navigation LinksVang > Off.ettersyn

HU vedtok den 10. mai 2016 å leggje ut planen for "Skjefte fjelltak" ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen opnar for ytterlegare uttak av masser.

Hovudutval for utvikling legg reguleringsplanen for utviding av Ryfoss bustadfelt (plan-ID: 2015001) ut på fyrste gongs høyring og offenleg ettersyn. Planen legg til rette for inntil 63 nye boligar i Ryfoss. Planen ligg tilgjengeleg òg på kommunehuset. Merknadar til planforslaget kan sendast skrifleg til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller til post@vang.kommune.no innan 26.10.2015. Den 15.9. kl. 1800 arrangeres det eit ope møte om planen på Høre skule.

Utviding av Ryfoss bustadfelt. (PDF, 2 MB)

Plankart - Ryfoss bustadfelt. (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser - høringsutkast. (PDF, 600 kB)

 

 

Vang kommune legg reguleringsplan for Solsteinslie ut på høyring og offentleg ettersyn.

Vang kommune har forhandla med to utbyggere om utbyggingsavtaler. Desse ligg nå ute til offentleg ettersyn.

Vang varsla den 15.4.2014 om oppstart av reguleringsplanar i kommunen. Det skal bli utarbeida ein plan for ein parkeringsplass ved Kyrkjestølen og bebyggelsesplanen for Børrenøse skal bli revidert.

Statens vegvesen og Vang kommune ynskjer å endre ein del av reguleringsplanen E16 Varpe bru Nystuen, justering forbi Kola bru (plan-ID: 2013002). Målsettinga med endringa er å fjerne ei skibru over E16 nedanfor Kola bru. Det blir bygd ein skiundergang vest for Kola bru og ein ynskjer å konsentrere skiløypene hit.

Hovudutval for utvikling vedtok i møtet den 24.3.2015 (sak 013/15; sjå vedlagt saksframstilling og protokoll) å leggje den endra planen ut på høyring og offentleg ettersyn.

Merknadar til reguleringsplanen må vere kommunen i hende innan 8.5.2015.

SJÅ ENDRING AV REG. PLAN HER. (PDF, 971 kB)

SJÅ REVIDERT PLAN HER. (PDF, 2 MB)

 

Vang kommune varslar med dette om planoppstart av revisjon av kommunedelplanen på Tyinkrysset (planen ble vedteken den 22.9.2005).

Den 27.2.2015 heldt kommunen eit oppstartsmøte om revisjon av kommunedelplanen. Målsettinga med revisjonen er å implementere masterplanen, som ble utarbeida i 2011, så langt det passer som ein ny kommunedelplan.

Hovudutval for utvikling vedtok i sak 014/15 den 24.3.2015 (sjå saksframlegg og protokoll under) å leggje planprogrammet for revisjonen av kommunedelplanen på Tyinkrysset ut på høyring og offentlig ettersyn.

Kommunen ynskjer òg å få innspel på byggjeområder etc. innanfor kommunedelplanens område. Slik at desse kan vurderast ifbm. arbeidet med planen før høyring.

Innspel til planarbeidet og merknadar til planprogrammet må vere kommunen i hende innan 8.5.2015.

SJÅ HER FOR SAKSFRAMLEGG. (PDF, 262 kB)

SJÅ HER FOR PLANPROGRAM. (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan vassforsyning og vassreinseanlegg ved Tyinkrysset vart godkjend i kommunestyret 19.06.2014 i sak 040/14. Vedtaket er heimla i jf. plan – og bygningslova § 12. Planen legg til rette for nytt vassverk og vassreinseanlegg for Tyinkrysset.

 

Plankart, reguleringsføresegner og planskildring er å finne på webkart www.valdreskart.no, materialet kan sendast dersom de tek kontakt på tlf. 61369400.

 

Vedtaket  kan påklagast til Vang kommune, Landbruk/teknisk etat, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres innan 15.08.2014.

 For å lese heile saka, sjå link her (PDF, 483 kB)

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune