Blikkstille

eFaktura eller AvtaleGiro

18.09.2017

Nå har du muligheten til å opprette eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra Vang kommune.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 18.12.2015
Klubbe

1. Kommunestyret viser til saksframstillinga og vedtek at Vang kommune skal halde fram som
eigen kommune i tråd med kommunen sitt samla planverk.

2. Vang kommune vil ikkje ta del i vidare prosess i Valdres knytt til kommunereforma.

3. Vang kommune vil framleis ta aktivt del i utvikling av Valdres som region og bidra til gode
løysingar basert på godt kunnskapsgrunnlag og gjensidig respekt.

4. Vang kommune ynskjer å vidareføre det interkommunale samarbeidet. Det kan og vere behov for å sjå på nye samarbeidsområde. Det må arbeidast for ei god fordeling av desse selskapa mellom deltakarkommunane.

Vedr. styring og drift av desse selskapa må det bl.a. vurderast om det politiske miljø må engasjerast meir enn i dag. 

Publisert 16.12.2015
Elvevassing

Vang kommune er i gong med å kartfeste og verdsette alle friluftslivsområda i kommunen. Sei di mening før 13. januar.

Publisert 15.12.2015
Kommunevåpen

Vegvesenet har masseoverskot på Tyinkrysset. Kommunen ynskjer å ta over noko av denne massa og har gjeve mellombels dispensasjon for to lagringsplassar sentralt på Tyinkrysset.   

Publisert 10.12.2015
201525år.JPG

Tilsette i Vang kommune med 25 års tenestetid vart i går heidra i Sørre Hemsing. Jubilantane fekk servert utsøkt mat, bilete av Grindafjellet i trådemalje tilverka av Sigrid Høivik og dei fekk blomstergruppe frå Lund Arbeidsbase.

Ordførar Eltun takka kvar einskild for den innsatsen dei har lagt ned til beste for kommunen og våre innbyggjarar i alle desse åra, på kvar sine fagfelt. Jubilantane i år viser også noko av det mangfaldet som kommunale tenester tilbyr folket.

25 års jubilantane takka på si side kommunen for å ha hatt ein trygg og gjevande arbeidsplass alle desse åra. Me takkar for innsatsen og ynskjer lykke til vidare i arbeidet for Vang kommune.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune